วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ANST

ANSI หมายถึงอะไร

ตอบ สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ แอนซี (American National Standard Institute - ANSI) คือองค์กรในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) โดยใช้ชื่อว่า American Engineering Standards Committee และได้มีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1928) โดยเปลี่ยนชื่อเป็น American Standards Association ในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) ได้มีการจัดตั้งองค์กรนานาชาติขึ้นมา โดยมีประเทศ 25 ประเทศเข้าร่วม และสุดท้ายในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น American National Standard Institute หรือ ANSI ในปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แผนผังโฟร์ชาร์จ


ข้อที่1 ยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ มี 5 ยุค มีอะไรบ้าง

ตอบ
- คอมพิวเตอร์ยุคที่1 . อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2488-2501 คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นหลอดสัญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง มีปัญญาเรื่องสั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้มีขนาดใหญ่มาก เช่น มาริค วัน(mark1)อีนีแวด(Enia)ยูนิแวด(vnivac)
- คอมพิวเตอร์ยุค2 . อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2502-2506 เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีใช้นานที่เคาร์นโดยมีเปอร์ไวท์เป็นหนวยความจำมีอุปกรณ์ขอ้มูลอยู่ในรูปแบบสื่อทำเเม่เหล็ก เช่น วานแม่เหล็ก ถาษาระดับสูงการพัฒนา แก้ไขมาจนปัจจุบัน
- คอมพิวเตอร์ยุค3 . ระหว่างปี พ.ศ.2507-2512คอมพิวเตอร์ที่ใช้อาร์ท(interyated chcuit:Ic)
- คอมพิวเตอร์ยุค4 . ปี พ.ศ.2513จนถึงปัจจุบันเป็นคอมพิวเตอร์มีจรรยาตามยุคสูงมาก
- คอมพิวเตอร์ยุค5 . เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์ใช่ในการตัดสินใจแก้ปํญหา


ข้อที่ 2 ram และ rom มีความแตกต่างและมีประโยชน์อย่างไร

ตอบ ramคือ ส่วนที่ใช้สำหรับประมวลผลและเก็บไฟล์ข้อมูลชั่วคราว มีความแตกต่างกับRomในการเก็บรักษาข้อมูลramจำเป็นต้องมีกระแสไฟมาเลี้ยงเพื่อที่จะรักษาข้อมูลไว้ในram pocket pc รุ่นแรก ๆrom คือหน่วยความจำที่ใช้อ่านอย่างเดียวเป็น memory chip ที่ทำหน้าที่แอปปลิเคชั่นและข้อมูลเป็นการถาวร และไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบ


ข้อที่3 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร

ตอบ โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ เช่น การแสดงผลการรับข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้ โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้เครื่องให้สามารถสื่อสารกันได้ ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรให้กับโปรแกรมต่างๆ


ข้อที่ 4 ซอฟแวร์ประยุกต์ หมายถึงอะไร

ตอบ ซอฟแวร์ที่สร้างวันหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในด้านใดด้านหนึ่ง ซอฟแวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ซอฟแวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้านและซอฟแวร์ที่ใช้งานทั่วไป


ข้อที่ 5 ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท จงอธิบาย

ตอบ 5 ประเภท คือ
1. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
2. ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
5. ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์


ข้อที่ 6 จงอธิบายลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าภาษาธรรมชาติ

ตอบ ภาษาที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ภาษามนุษย์โดยตรง เป็นคำสั่งที่มนุษย์ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของภาษาพูดมนุษย์ จะถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบผู้เชี่ยวชาญ


ข้อที่ 7 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรเลือกใช้ภาษาใด เพราะอะไร

ตอบ ภาษา Visual Basic เพราะเป็นภาษาที่เขียนง่าย และเข้าใจง่าย